AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
Sümboolika
Ajalugu
Vajalikud telefoninumbrid
Külad
In English
Rahvastik
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Abja valla üldiseloomustus

 

Pindala: 290,18 km2
Elanike arv: 2197 (seisuga 01.01.2016)
Keskus/tõmbekeskus: Abja-Paluoja linn
KOV aadress: Pärnu mnt 30     
Kontaktelef:  435 4781
E-mail:
abjavv[ät]abja.ee

 
 

Eripära, eeldused

Ajalooline taust
Andmed Abja kohta pärinevad juba 1504. aastast. Ajalooliselt kuulub Abja Halliste kihelkonda. Pärimuse järgi pani talude päriseks ostmisele aluse Abja „hull parun”. Esimene talu ostja tuli Mulgi talust. Täismulkideks peetaksegi Abja mulke. Juba Jaan Jung Abja valla Kaidi kooliõpetaja kirjeldas Abja mulke kui rikkaid, uhkeid, võimukaid.
EV aastatel oli majanduses kandev vorm mulgi talu-põllumajandus, tööstusettevõtlusest oli linakasvatus ja linatöötlemine (mis kajastub ka Abja vapil - sinised linaõied).
1940. a. okupatsioon ja sellele järgnenud maareformi käigus lõhuti tugevad Mulgimaa talud. Küüditamine puudutas valusalt selle piirkonna inimesi.

Looduslik ressurss:
Ürgne loodus, maa, mets

Huviväärsused
Abja vallas on palju vaatamisväärtusi, mille korrastamine ja turistidele atraktiivseks muutmine on üks valla praegustest prioriteetidest.

Kultuurimälestised: Abja-Paluoja Postkontor, Abja mõisakompleks, Laatre raudteejaama hoone, kivikalmed Abjaku ja Põlde külas, Abja-Paluoja kalmistu, Penuja kalmistu, ohvrikivi Atika külas, ohvrijalakas Räägu külas. Jaan Jungi mälestuskivi Penuja tee ääres.
Abja Gümnaasiumis asuvad mitmed tuntud Eesti kunstnike teosed.

Looduslikest objektidest on huvipakkuvamad Atika külas asuvad Lopa paljandid- kõige pikem koobastik Eestis, Sarja külas asuv Hendrikhansu põrgu – kõige laiem paljand Eestis, Penuja põrguorg koos liivapaljandiga jpt. (mis on hetkel veel raskesti ligipääsetavad, kuid millega intensiivselt tegeletakse, et avada juurdepääsud ja objektid viidastada).

Infrastruktuur

Teedevõrk
o        Valda läbivad riigimaanteed – 102,4 km
o        Kohalike maanteid – 111,2 km kruusakattega (teede olukord kehv)
o        Linnatänavaid –  12,1 km
o        Erateed – 59,6 km
o        Metskondade teed    49,0 km

Internet
Elioni telefonijaam on uuendatud, elanikel on interneti kasutamise võimalus. Valla asutustel on interneti püsiühendus. Alates 2006.a. aprillist on Abja-Paluoja kesklinnas traadita interneti kasutamise võimalus (Wifi ala)

Elekter
Valla territooriumil on tagatud elektrienergia kättesaadavus, võib esineda üksikuid metsatalusid, kus ei ole elektrit (alaline elanik puudub).

Vesi/kanalisatsioon
On algatatud Abja valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise  kava eesmärgiga vee puhastusseadmete rekonstrueerimine, uute vee-ja kanalisatsioonitrasside ehitus, vanade veetrasside rekonstrueerimine jne.
Hetkel on vesi ja kanalisatsioon kättesaadav ca 50 %-il elanikest. Abja-Paluoja kesklinnas on hulk hooneid kanalisatsiooniga ühendamata.

Ettevõtlus
Suurettevõtted (annavad tööd rohkem kui 100 inimesele)
Erastamise %: ca 96% maadest on erastatud
Ettevõtlust võimaldava maa ja hoonete olemasolu
o  Vallas on palju sotsialismi aegsest suurpõllumajandusest tühjalt seisma jäänud tootmishooneid;
o  Planeeritud on ettevõtetele tehnopark, koos vajalike infrastruktuuridega;

Ettevõtlust soodustavad tegurid:
o  Tootmiseks vajalike odavate hoonepindade ja maa olemasoluo  Loodavate ettevõtete töötajatele odavate elamukruntide võimaldamine looduskaunis kohas
o  Suhtel. odav tööjõud
Ettevõtlust pärssivad tegurid:
o  Kaugus suurematest linnadest
o  Kvalifitseeritud tööjõu puudus
o  Inimressurssi vähenemine - noorte äravool linnadesse, elanikkonna vananemine

Haridus-ja kultuurielu 
o  Abja Gümnaasium, kus on piirivalve suunitlusega eriklass
o  Abja Muusikakool   
o  Lasteaed: Abja Lasteaed       
o  Kultuurikeskus: Abja Kultuurimaja

Valla perspektiiv:
o  Turism
o  Väikeettevõtted
o  Mahepõllundus, alternatiivpõllundus

Missuguseid teenuseid või tootmist valla inimesed väga vajavad:
o  Paremad sportimisvõimalused, ujula