AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
Teenistujad
Vallavolikogu
Vallavalitsus
Dokumendiregister ja kasutusjuhend
Õigusaktid
Blanketid
Perekonnatoimingud
Eelarve
Projektid
Arengukavad
Aastaaruanded
Ametijuhendid
Põhimäärused
Abja valla heakorraeeskiri
Palgaandmed
Aunimetused
Vabad töökohad
Valla asutused
VALLA VALIMISKOMISJON
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Blanketid

Taotlus korraldatud jäätmeveoga erandkorras mitteliitunuks lugemiseks

Kinnitus korraldatud jäätmeveoga erandkorras mitteliitunuks loetud kinnistu mittekasutamise kohta

Taotlus korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitumiseks

Avaldus ühise jäätmemahuti kasutamiseks

Avaldus vajaduspõhise peretoetuse saamiseks

Avaldus puudega lapse hooldajatoetuse taotlemiseks

Avaldus 18 ja vanema inimese hooldajatoetuse taotlemiseks

Sotsiaaltoetuse taotlus

Sünnitoetus

Matusetoetus

Elukoha registreerimine   Elukohateade (pdf fail)

Passi (reisidokumendi) ja ID-kaarti taotlemine Kodakondsus- ja Migratsiooniameti koduleheküljelt