AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
Mulgi Vallavolikogu komisjonid
Teenistujad
Abja Vallavolikogu 2013-2017
Vallavalitsus
Mulgi Vallavolikogu
Dokumendiregister ja kasutusjuhend
Õigusaktid
Blanketid
Perekonnatoimingud
Eelarve
Projektid
Arengukavad
Aastaaruanded
Ametijuhendid
Põhimäärused
Abja valla heakorraeeskiri
Palgaandmed
Aunimetused
Vabad töökohad
Valla asutused
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Projektid

ÜF projekt SFOS nr 2.1.0201.11-0018 „Viraku ja Mäekse prügilate sulgemine ja korrastamine“

Abja vallas asuvad Viraku ja Mäekse prügilad suleti ja korrastati lähtuvalt keskkonnaministri 29.04.2004 määrusest nr 38 „Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded“ (muudatustega redaktsioon jõustus 11.05.2013). Sulgemistööd viidi läbi ajavahemikul 30.08.2012- 29.05.2013. Korrastustöid teostati AS Kobrase poolt koostatud töö nr V003 „Viraku ja Mäekse prügilate sulgemisprojekt“ alusel; Mäekse prügila teisaldati ning Viraku prügila kaeti nõuetekohaselt. Projekti kogumaksumuseks kujunes 387 424,5 eurot, millest 90% kattis Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond läbi meetme „Nõuetele mittevastavate tavajäätmeprügilate sulgemine“. Toetuse andmist ja kasutamist koordineeris SA Keskkonnainvesteeringute keskus. Korrastustöid teostas AS EcoPro, omanikujärelevalvet teostas OÜ Vanteral.

 

Keskkonnaprogramm, veekaitse.
Abja-Paluoja linna Abja paisjärve saneerimine, I etapp - uuringud. (teostatud)

2006.a. oktoobris otsustas KIK toetada Abja paisjärve saneerimist keskkonnaprogrammist summas 49 800.- EEK. Projekti I etapi kogumaksumus on 62 250.- EEK.
Projekti käigus koostatakse paisjärve geoalus ja võetakse mullastiku sondpunktid, valmib projekteerimiseks vajalik alusplaan.
Projekti toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus  

                                                  

                         

Teavitustoetus
Infopunkti rajamine maaelualase teabe levitamiseks Abja valla keskusesse (teostatud)

2007.a. veebruaris otsustas MES rahastada MTÜ Kodukuru taotluse (valla osalusega MTÜ) Abja-Paluoja infopunkti rajamiseks summas 10 000.- EEK.
Projekti toetab Maaelu Edendamise Sihtasutus.

   

                                                                                  

Keskkonnaprogramm. Veekaitse                            
Abja-Paluoja biopuhasti rekonstrueerimine (teostatud)

2007.a. juunis otsustas KIK toetada Abja-Paluoja linna biopuhasti rekonstrueerimist keskkonnaprogrammist summas 1 084 096,80 EEK.
Projekti kogumaksumus on  1 204 552.- EEK.
Projekti toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
  

                                                                                    

Eesti Kultuurkapital. Rahvakultuuri sihtkapital
Koolituse korraldamine: kangastelgedel kudumine, ajaloolise Mulgimaa paikkondliku omapäraga tekstiilid (teostatud)


2007.aasta oktoobris eraldas Eesti Kultuurkapital MTÜ-le Mulgi Ukuvakk (valla osalusega MTÜ) stipendiumi summas 15 000.- EEK.
Projekti toetab Eesti Kultuurkapital.          


                                                                                                                                                                               

Keskkonnaprogramm. Veekaitse.                
Joogivee kvaliteedi parandamine Abja-Paluojas puurkaev-pumplas (teostatud)                                    

2007.a novembris otsustas KIK rahastada Abja-Paluoja linnas Nuia teel asuva töökoja puurkaevu veepuhastusseadme paigaldamist tagamaks Abja-Paluoja linnas joogiveenõuetele vastav vesi.
KIK rahastab summas 280644,12 EEK. Projekti kogusummaks
on 311 826.80 EEK.
Projekti toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus

                                                                                               

Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm.
Abja valla eakate päevakeskuse renoveerimine  (teostatud)                           

2007.aasta detsembris otsustas EAS toetada Abja valla eakate päevakeskuse renoveerimist hasartmängumaksust summas 418317.- EEK.
Projekti kogumaksumus on 492138.- EEK.
Projekti toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.
                 
 

 

Keskkonnaprogramm. Keskkonnakorraldus, energeetika negatiivse keskkonnamõju vähendamise alamprogramm.
Abja-Paluoja linna soojustrasside rekonstrueerimine. (teostatud)

2008.aasta märtsis otsustas KIK toetada Abja-Paluoja kesklinna katlamaja katelde vahetust.
KIK rahastab summas 337 500.- EEK
Projekti toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus.
Abja-Paluoja linna terviseraja-suusaraja parendamine.

2008.aasta aprillis otsustas PRIA toetada MTÜ Abja Spordiklubi taotlust
Abja-Paluoja linna 2,5 km suusaraja korrashoiuks mootorsaani "Alpina Sherpa" ja jäljefreeside (F-One, G2) soetamist.
PRIA toetab summas 557 975.- EEK.
Projekti kogumaksumus on  619 972.-EEK.

 Euroopa lipp