AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Detailplaneeringud

Viljandi tee 33 kinnistu detailplaneering

Abja Vallavalitsus teatab, et on algatatud detailplaneering Abja-Paluoja linnas Viljandi tee 33 kinnistul katastritunnusega 10701:001:0022
(Abja Vallavalitsuse 13.11.2013 korraldus nr 160)

Lastepargi maaüksuse osaline detailplaneering

Abja Vallavalitsus teatab, et on algatatud osaline detailplaneering Abja-Paluoja linnas Lastepargi maaüksusel katastritunnusega 10701:002:0035
(Abja Vallavalitsuse 08.03.2011 korraldus nr 33)

Lille tn 14 ja Lille tn 16  detailplaneering

Abja Vallavolikogu 27.01.2011 otsus nr 53 "Abja-Paluoja linnas Lille tänav 14 ja 16  detailplaneeringu kehtestamine"

Abja Vallavalitsuse 17.11.2010 korraldus nr 169 "Lille tänava 14 ja 16  detailplaneeringu kooskõlastamine ja  vastuvõtmine"

Teade Lille tn 14 ja 16 detailplaneeringu  vastuvõtmise ja avaliku väljapaneku kohta.

 

* Detailplaneeringu seletuskiri

 

* Detailplaneeringu põhijoonis

 

* Detailplaneeringu võimaliku maja joonis

Abja Vallavalitsus teatab, et on algatatud  Lille tn 14 ja Lille tn 16 DETAILPLANEERING (Abja vallavalitsuse korraldus 21.09.2010 nr 128). Detailplaneeringu ala hõlmab Abja-Paluoja linnas Lille tn 14 (katastritunnusega 10701:003:0010) ja Lille tn 16 (katastritunnusega 10701:003:0640) kinnistuid. Planeeritava ala suurus 0,287 ha ja planeeringu eesmärgiks on kahest kinnistust ühe elamumaa sihtotstarbega kinnistu moodustamine, kinnistule ehitusõiguse, tehnovõrkude, rajatiste asukoha määramine ja haljastuse planeerimine.

Nuia tee 3A detailplaneering

Abja Vallavalitsus teatab, et on algatatud detailplaneering Abja-Paluoja linnas Nuia tee 3a kinnistul katastritunnusega 10701:004:0023
(Abja Vallavolikogu 24.04.2008 otsus nr 236)

Kiivle Enn maaüksuse osaline detailplaneering

* Detailplaneeringu seletuskiri

* Detailplaneeringu põhikaart

* Detailplaneeringu tehnovõrgud

* Abja Vallavolikogu 24.04.2008 otsus nr 235 "Kiivle Enn maaüksuse osalise detailplaneeringu kehtestamine"

Abja-Paluoja linnas Kivi  tänava piirkonna detailplaneering

* Abja Vallavolikogu 24.01.2008 otsus nr 208 "Detailplaneeringu koostamise algatamine"

Kivi tänava piirkonna detailplaneeringu seletuskiri

Kivi tänava piirkonna detailplaneeringu põhijoonis

Abja Vallavolikogu 20.11.2008 otsus nr 250 "Kivi tänava piirkonna detailplaneeringu kehtestamine"