AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
Teenistujad
Vallavolikogu
Vallavalitsus
Dokumendiregister ja kasutusjuhend
Õigusaktid
Blanketid
Perekonnatoimingud
Eelarve
Projektid
Arengukavad
Aastaaruanded
Ametijuhendid
Põhimäärused
Abja valla heakorraeeskiri
Palgaandmed
Aunimetused
Vabad töökohad
Valla asutused
VALLA VALIMISKOMISJON
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

Palgaandmed

Ametnike põhipalgad seisuga 01.01.2015

Ametnike põhipalgad seisuga 01.04.2014

Ametnike põhipalk ja muutuvpalk ning tema teenistusülesannete täitmisest tulenev muu tulu 2013. aastal

Ametiisikute palgaandmete koondtabel 2012

Ametiisikute palgaandmete koondtabel 2011

Ametiisikute palgaandmete koondtabel 2010

Ametiisikute palgaandmete koondtabel 2009