AVALEHT
KOHALIK OMAVALITSUS
KOV VALIMISED 2017
RIIGIKOGU VALIMISED 2015
TURISM
KONTAKT
ABJA VALD
KUIDAS HOIAME ERAELULIST TEAVET
HARIDUS
KULTUUR
NOORTEKESKUS
PÄEVAKESKUS
ÕPILASKODU HOSTEL
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
MAJANDUS
JÄÄTMEKÄITLUS
SPORT
TRANSPORT
AIP, WIFI
KOHALIK AJALEHT
ETTEVÕTLUS
SÕPRUSVALD
PILDIGALERII
TEABENÕUE
HAJAASUSTUSE PROGRAMM
ÜLDPLANEERING
DETAILPLANEERING
ELEKTRILIITUMISTASU TOETUS
HEAKORRAKONKURSID VALLAS
PROJEKTID
HANKED
KORRAKAITSE

JÄÄTMEKÄITLUS

ABJA VALLA JÄÄTMEKAVA 2016-2021

ABJA VALLA JÄÄTMEHOOLDUSEESKIRI

JÄÄTMEVALDAJATE REGISTRI ASUTAMINE JA PIDAMISE KORD

KULUNUD REHVE SAAB TASUTA ÄRA ANDA

KLAASTAARA PUNKT

PAKENDIJÄÄTMED

OHTLIKUD JÄÄTMED

KORRALDATUD JÄÄTMEVEO HINNAKIRI 

Taotlus korraldatud jäätmeveoga erandkorras mitteliitunuks lugemiseks

Kinnitus korraldatud jäätmeveoga erandkorras mitteliitunuks loetud kinnistu mittekasutamise kohta

Taotlus korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitumiseks

Avaldus ühise jäätmemahuti kasutamiseks